< [TOÀN DÂN TQ] CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 18/10 - 24/10
Chuỗi sự kiện tuần này diễn ra từ 00h00 ngày 18/10 - 23h59 ngày 24/10 trên toàn server gồm:
1. Nạp Đơn: từ 00h00 ngày 18/10 - 23h59 ngày 24/10. 0h hằng ngày reset mốc nạp.
2. Tích Nạp: từ 00h00 ngày 18/10 - 23h59 ngày 24/10. 0h hằng ngày reset mốc nạp.
3. Tích Tiêu: từ 00h00 ngày 18/10 - 23h59 ngày 24/10. 0h hằng ngày reset mốc tiêu.
4. Quà Ngày: từ 00h00 ngày 18/10 - 23h59 ngày 24/10.
5. Tích Lũy (Mục Tiêu):
   - Rút Thẻ (Chiêu Mộ Tướng) : từ 00h00 ngày 18/10 - 23h59 ngày 19/10.
   - Vượt Ải Chính Tuyến: từ 00h00 ngày 20/10 - 23h59 ngày 21/10.
   - Mua Thể Lực: từ 00h00 ngày 22/10 - 23h59 ngày 24/10.
6. TOP Nạp: từ 00h00 ngày 22/10 - 23h59 ngày 24/10.
7. Thần Tướng: từ 00h00 ngày 22/10 - 23h59 ngày 24/10.
8. Mua Theo Giờ: từ 00h00 - 23h59 ngày 20/10.
9. Đổi Vật Phẩm: từ 00h00 ngày 18/10 - 23h59 ngày 24/10.
TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN TQ] CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 18/10 - 24/10
Chuỗi sự kiện tuần này diễn ra từ 00h00 ngày 18/10 - 23h59 ngày 24/10 trên toàn server gồm:
1. Nạp Đơn: từ 00h00 ngày 18/10 - 23h59 ngày 24/10. 0h hằng ngày reset mốc nạp.
2. Tích Nạp: từ 00h00 ngày 18/10 - 23h59 ngày 24/10. 0h hằng ngày reset mốc nạp.
3. Tích Tiêu: từ 00h00 ngày 18/10 - 23h59 ngày 24/10. 0h hằng ngày reset mốc tiêu.
4. Quà Ngày: từ 00h00 ngày 18/10 - 23h59 ngày 24/10.
5. Tích Lũy (Mục Tiêu):
   - Rút Thẻ (Chiêu Mộ Tướng) : từ 00h00 ngày 18/10 - 23h59 ngày 19/10.
   - Vượt Ải Chính Tuyến: từ 00h00 ngày 20/10 - 23h59 ngày 21/10.
   - Mua Thể Lực: từ 00h00 ngày 22/10 - 23h59 ngày 24/10.
6. TOP Nạp: từ 00h00 ngày 22/10 - 23h59 ngày 24/10.
7. Thần Tướng: từ 00h00 ngày 22/10 - 23h59 ngày 24/10.
8. Mua Theo Giờ: từ 00h00 - 23h59 ngày 20/10.
9. Đổi Vật Phẩm: từ 00h00 ngày 18/10 - 23h59 ngày 24/10.
TIN LIÊN QUAN