< [TOÀN DÂN 3Q] BẢO TRÌ CẬP NHẬT PHIÊN BẢN NGÀY 11/09

BẢO TRÌ CẬP NHẬT PHIÊN BẢN 11/09

► Thời gian bảo trì dự kiến: 09h00 đến 12h00 ngày 11/09/2020
Thời gian trên chỉ là dự kiến, có thể nhanh hoặc lâu hơn dự kiến nha các chúa công.

► Phạm vi: Toàn bộ máy chủ và kênh đăng nhập game, kênh nạp thẻ sẽ không vào được trong thời gian này.

► Nội dung cập nhật:

1. Mở tướng mới: Cố Ung.

 

2. Mở tướng mới: Thái Văn Cơ.

 

3. Mở Thần binh mới: Vân Kiếm.

 

4. Kỹ năng: Sửa lỗi mô tả kỹ năng nộ tướng Lưu Thiện và kỹ năng chủ động tướng Tuân Du.

 

5. Kỹ năng: Điều chỉnh toàn bộ kỹ năng Tôn Sách.

 

6. Kỹ năng: Điều chỉnh nhỏ thời gian duy trì hiệu ứng trong kỹ năng 1 số tướng: Lục Tốn, Chu Du, Tư Mã Ý, Giả Hủ, Từ Thứ, Quan Bình.

 

7. Tranh Bá: Thay đổi cơ chế như sau:

Người chơi công thành:

• Sĩ khí:
  Công thắng: -10 sĩ khí
  Công thua: -100 sĩ khí
• Điểm danh vọng:
  Thắng: +10 điểm.
  Thua: Không trừ điểm.

Người chơi thủ thành:

• Sĩ khí:
  Thủ thắng: Không trừ sĩ khí.
  Thủ thua: -35 điểm sĩ khí.
• Điểm danh vọng:
  Thủ thắng: +1 điểm.
  Thủ thua: Không trừ điểm.

 

8. Bát Trận Đồ: 

♦ Thêm tầng mới từ 421-500. Sẽ có 5 đội hình cho ải lần lượt như sau:

• Đội 1: Ngụy Diên, Tôn Kiên, Chu Thái, Lữ Bố, Chân Cơ
• Đội 2: Nhạc Tiến, Mã Siêu, Khương Duy, Từ Thứ, Lưu Thiện
• Đội 3: Điển Vi, Bộ Luyện Sư, Tư Mã Ý, Trương Chiêu, Tôn Quyền
• Đội 4: Lý Thuấn Thần, Giả Hủ, Thái Văn Cơ, Bộ Luyện Sư, Chân Cơ
• Đội 5: Ngụy Diên, Mundeok, Thái Sử Từ, Triệu Vân, Tào Tháo

♦ Thêm hiệu ứng khóa hệ tướng tham gia Bát Trận Đồ:

• Bên ta, Chiến Sĩ không thể lên trận và toàn đội tăng 200% ST nhận
• Bên ta, Đạo Sĩ không thể lên trận và toàn đội tăng 200% ST nhận
• Bên ta, Mưu Sĩ không thể lên trận và toàn đội tăng 200% ST nhận
• Bên ta, Thủy Sĩ không thể lên trận và toàn đội tăng 200% ST nhận
• Bên ta, Cung Thủ không thể lên trận và toàn đội tăng 200% ST nhận
• Bên ta, Chiến Sĩ, Mưu Sĩ không thể lên trận và toàn đội tăng 150% ST nhận
• Bên ta, Đạo Sĩ, Thủy Sĩ không thể lên trận và toàn đội tăng 150% ST nhận

♦ Thêm thưởng nguyên liệu Thần Binh Vô Hà ở tầng cao cấp.

 

9. Trang Bị: Tạo thêm 5 bộ trang bị mới Lv120 Nộ Hỏa với dòng thuộc tính mới [Bộ] Nộ +35.

 

10. Cấp VIP: Nâng giới hạn cấp VIP lên 25, ngoài phần Lễ Bao Siêu Rẻ và Lễ Bao Chí Tôn tăng thêm quà phát toàn dân và cá nhân (update sau).

 

11. Tu Luyện: Mở thêm giới hạn cấp kỹ năng cuối lên 200.

 

12. Cường Hóa Sao Tướng: Mở giới hạn sao từ Hiếm 20 sao, Khó 18 sao, Thường 16 sao, Dễ 14 sao lần lượt lên 25, 23, 21, 19 sao.

 

13. Shop Đại Tiệc: Thêm Thái Văn Cơ và Cố Ung (300 Xu Vui Nhộn).

 

14. Màu sát thương hiển thị trong combat: phân chia loại sát thương hiển thị trong trận rõ ràng hơn:

• Vật lý: Sử dụng màu đỏ đang có (đang hiển thị).
• Phép: Hiển thị màu xanh lam.

 

► Chuỗi sự kiện mừng phiên bản mới: xem tại đây

 

Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN 3Q] BẢO TRÌ CẬP NHẬT PHIÊN BẢN NGÀY 11/09

BẢO TRÌ CẬP NHẬT PHIÊN BẢN 11/09

► Thời gian bảo trì dự kiến: 09h00 đến 12h00 ngày 11/09/2020
Thời gian trên chỉ là dự kiến, có thể nhanh hoặc lâu hơn dự kiến nha các chúa công.

► Phạm vi: Toàn bộ máy chủ và kênh đăng nhập game, kênh nạp thẻ sẽ không vào được trong thời gian này.

► Nội dung cập nhật:

1. Mở tướng mới: Cố Ung.

 

2. Mở tướng mới: Thái Văn Cơ.

 

3. Mở Thần binh mới: Vân Kiếm.

 

4. Kỹ năng: Sửa lỗi mô tả kỹ năng nộ tướng Lưu Thiện và kỹ năng chủ động tướng Tuân Du.

 

5. Kỹ năng: Điều chỉnh toàn bộ kỹ năng Tôn Sách.

 

6. Kỹ năng: Điều chỉnh nhỏ thời gian duy trì hiệu ứng trong kỹ năng 1 số tướng: Lục Tốn, Chu Du, Tư Mã Ý, Giả Hủ, Từ Thứ, Quan Bình.

 

7. Tranh Bá: Thay đổi cơ chế như sau:

Người chơi công thành:

• Sĩ khí:
  Công thắng: -10 sĩ khí
  Công thua: -100 sĩ khí
• Điểm danh vọng:
  Thắng: +10 điểm.
  Thua: Không trừ điểm.

Người chơi thủ thành:

• Sĩ khí:
  Thủ thắng: Không trừ sĩ khí.
  Thủ thua: -35 điểm sĩ khí.
• Điểm danh vọng:
  Thủ thắng: +1 điểm.
  Thủ thua: Không trừ điểm.

 

8. Bát Trận Đồ: 

♦ Thêm tầng mới từ 421-500. Sẽ có 5 đội hình cho ải lần lượt như sau:

• Đội 1: Ngụy Diên, Tôn Kiên, Chu Thái, Lữ Bố, Chân Cơ
• Đội 2: Nhạc Tiến, Mã Siêu, Khương Duy, Từ Thứ, Lưu Thiện
• Đội 3: Điển Vi, Bộ Luyện Sư, Tư Mã Ý, Trương Chiêu, Tôn Quyền
• Đội 4: Lý Thuấn Thần, Giả Hủ, Thái Văn Cơ, Bộ Luyện Sư, Chân Cơ
• Đội 5: Ngụy Diên, Mundeok, Thái Sử Từ, Triệu Vân, Tào Tháo

♦ Thêm hiệu ứng khóa hệ tướng tham gia Bát Trận Đồ:

• Bên ta, Chiến Sĩ không thể lên trận và toàn đội tăng 200% ST nhận
• Bên ta, Đạo Sĩ không thể lên trận và toàn đội tăng 200% ST nhận
• Bên ta, Mưu Sĩ không thể lên trận và toàn đội tăng 200% ST nhận
• Bên ta, Thủy Sĩ không thể lên trận và toàn đội tăng 200% ST nhận
• Bên ta, Cung Thủ không thể lên trận và toàn đội tăng 200% ST nhận
• Bên ta, Chiến Sĩ, Mưu Sĩ không thể lên trận và toàn đội tăng 150% ST nhận
• Bên ta, Đạo Sĩ, Thủy Sĩ không thể lên trận và toàn đội tăng 150% ST nhận

♦ Thêm thưởng nguyên liệu Thần Binh Vô Hà ở tầng cao cấp.

 

9. Trang Bị: Tạo thêm 5 bộ trang bị mới Lv120 Nộ Hỏa với dòng thuộc tính mới [Bộ] Nộ +35.

 

10. Cấp VIP: Nâng giới hạn cấp VIP lên 25, ngoài phần Lễ Bao Siêu Rẻ và Lễ Bao Chí Tôn tăng thêm quà phát toàn dân và cá nhân (update sau).

 

11. Tu Luyện: Mở thêm giới hạn cấp kỹ năng cuối lên 200.

 

12. Cường Hóa Sao Tướng: Mở giới hạn sao từ Hiếm 20 sao, Khó 18 sao, Thường 16 sao, Dễ 14 sao lần lượt lên 25, 23, 21, 19 sao.

 

13. Shop Đại Tiệc: Thêm Thái Văn Cơ và Cố Ung (300 Xu Vui Nhộn).

 

14. Màu sát thương hiển thị trong combat: phân chia loại sát thương hiển thị trong trận rõ ràng hơn:

• Vật lý: Sử dụng màu đỏ đang có (đang hiển thị).
• Phép: Hiển thị màu xanh lam.

 

► Chuỗi sự kiện mừng phiên bản mới: xem tại đây

 

Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN