HƯỚNG DẪN
[TOÀN DÂN 3Q] TÍNH NĂNG - VÕ TƯỚNG
13-05-2020
Võ Tướng, Nâng cấp, Tiến giới, Chuyển sinh, Cường hóa, Bồi dưỡng, Trang bị...
[TOÀN DÂN 3Q] TÍNH NĂNG - THÁM HIỂM
29-05-2020
Treo máy thám hiểm sản xuất rất nhiều Tinh Hồn
[TOÀN DÂN 3Q] TÍNH NĂNG - TINH TÚC
29-05-2020
Chú hồn Tinh túc tăng rất nhiều thuộc tính và điểm Tiên Thủ
[TOÀN DÂN 3Q] TÍNH NĂNG - CHIÊU MỘ
25-05-2020
Chiêu mộ ngẫu nhiên tướng đủ mọi phẩm chất, phe, phái
[TOÀN DÂN 3Q] TÍNH NĂNG - CHIÊU TÀI
25-05-2020
Chiêu tài nhận Vàng vô số
[TOÀN DÂN 3Q] TÍNH NĂNG - THÀNH TỰU
25-05-2020
Hoàn thành tiến độ của các nhiệm vụ nhận thưởng phong phú
HƯỚNG DẪN
[TOÀN DÂN 3Q] TÍNH NĂNG - VÕ TƯỚNG
13-05-2020
Võ Tướng, Nâng cấp, Tiến giới, Chuyển sinh, Cường hóa, Bồi dưỡng, Trang bị...
[TOÀN DÂN 3Q] TÍNH NĂNG - THÁM HIỂM
29-05-2020
Treo máy thám hiểm sản xuất rất nhiều Tinh Hồn
[TOÀN DÂN 3Q] TÍNH NĂNG - TINH TÚC
29-05-2020
Chú hồn Tinh túc tăng rất nhiều thuộc tính và điểm Tiên Thủ
[TOÀN DÂN 3Q] TÍNH NĂNG - CHIÊU MỘ
25-05-2020
Chiêu mộ ngẫu nhiên tướng đủ mọi phẩm chất, phe, phái
[TOÀN DÂN 3Q] TÍNH NĂNG - CHIÊU TÀI
25-05-2020
Chiêu tài nhận Vàng vô số
[TOÀN DÂN 3Q] TÍNH NĂNG - THÀNH TỰU
25-05-2020
Hoàn thành tiến độ của các nhiệm vụ nhận thưởng phong phú