< [TOÀN DÂN 3Q] TÍNH NĂNG - BẢO VẬT VƯƠNG GIA

BẢO VẬT VƯƠNG GIA

- Điều kiện mở: Đạt Lv32.
- Tham gia: Vào biểu tượng
>> chọn Bảo Vật Vương Gia.
- Thời gian: Hàng ngày.

- Có tổng 15 ải, có thể thăm dò liên tục.

- Được dùng tất cả tướng để khiêu chiến.

-

- Hộ Phù: khởi động để tăng % HP và Công trước khi khiêu chiến. Có tác dụng trong 1 lần khiêu chiến. Cùng lúc chỉ khởi động được 1 Hộ Phù.

- Nếu khiêu chiến thất bại sẽ lưu lại HP của địch. Bổ sung tướng khác vào đội ngũ để khiêu chiến tiếp.
- Nếu khiêu chiến thắng lợi sẽ được nhận thưởng ải, sau đó có thể nhận được thưởng rương. Đồng thời sẽ lưu HP của đội mình.

- Phần thưởng:

• Huy Hiệu Vương Gia: dùng để rút thưởng Đào Vàng.
• Tiếp Tế Vương Gia: dùng khởi động Hộ Phù.
• Khiêu chiến ải thắng sẽ nhận được 1 rương, mở rương sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 phần quà.
• Mua thêm lượt mở sẽ nhận ngẫu nhiên 1 phần quà trong rương, chỉ được mua rương của ải đã vượt qua hiện tại. Không giới hạn số lần mua thêm.

- Đào Vàng: có 2 loại Thường (tốn 300 Huy Hiệu Vương Gia) và Cao Cấp (tốn 3000 Huy Hiệu Vương Gia). Lật thẻ hiện ra phần quà, có thể tự chọn 1 trong 3 phần quà.

- Cài Lại: sẽ tự động trở về ải 1, địch và thưởng của toàn bộ ải sẽ làm mới. Mỗi ngày có 1 lượt cài lại miễn phí (Tăng cấp VIP mua thêm max 4 lượt cài lại).
Lưu ý: Nếu không khiêu chiến 1 ải thì không thể cài lại.

 

Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN 3Q] TÍNH NĂNG - BẢO VẬT VƯƠNG GIA

BẢO VẬT VƯƠNG GIA

- Điều kiện mở: Đạt Lv32.
- Tham gia: Vào biểu tượng
>> chọn Bảo Vật Vương Gia.
- Thời gian: Hàng ngày.

- Có tổng 15 ải, có thể thăm dò liên tục.

- Được dùng tất cả tướng để khiêu chiến.

-

- Hộ Phù: khởi động để tăng % HP và Công trước khi khiêu chiến. Có tác dụng trong 1 lần khiêu chiến. Cùng lúc chỉ khởi động được 1 Hộ Phù.

- Nếu khiêu chiến thất bại sẽ lưu lại HP của địch. Bổ sung tướng khác vào đội ngũ để khiêu chiến tiếp.
- Nếu khiêu chiến thắng lợi sẽ được nhận thưởng ải, sau đó có thể nhận được thưởng rương. Đồng thời sẽ lưu HP của đội mình.

- Phần thưởng:

• Huy Hiệu Vương Gia: dùng để rút thưởng Đào Vàng.
• Tiếp Tế Vương Gia: dùng khởi động Hộ Phù.
• Khiêu chiến ải thắng sẽ nhận được 1 rương, mở rương sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 phần quà.
• Mua thêm lượt mở sẽ nhận ngẫu nhiên 1 phần quà trong rương, chỉ được mua rương của ải đã vượt qua hiện tại. Không giới hạn số lần mua thêm.

- Đào Vàng: có 2 loại Thường (tốn 300 Huy Hiệu Vương Gia) và Cao Cấp (tốn 3000 Huy Hiệu Vương Gia). Lật thẻ hiện ra phần quà, có thể tự chọn 1 trong 3 phần quà.

- Cài Lại: sẽ tự động trở về ải 1, địch và thưởng của toàn bộ ải sẽ làm mới. Mỗi ngày có 1 lượt cài lại miễn phí (Tăng cấp VIP mua thêm max 4 lượt cài lại).
Lưu ý: Nếu không khiêu chiến 1 ải thì không thể cài lại.

 

Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN