< [TOÀN DÂN 3Q] TÍNH NĂNG - RÈN

RÈN

- Điều kiện mở: Đạt Lv100.
- Tham gia: Vào biểu tượng Thêm >> 

- Rèn trang bị phân thành 6 phái.

- Mỗi phái, Rèn lần lượt cả 4 trang bị giúp tăng điểm thuộc tính. 4 trang bị rèn cùng cấp thì cấp Rèn tăng 1 cấp, max 100 cấp.

- Rèn cần tiêu hao Tinh Hoa Rèn và Vàng. Tinh Hoa Rèn nhận tại phó bản Chính tuyến-Địa ngục.
- Rèn đến cấp 25-50-75-100 cần thêm Sách KN Rèn Trang Bị. Sách KN Rèn Trang Bị nhận tại phó bản Chính tuyến-Địa ngục, mua ở shop Công chương.
- Đại Sư Rèn: Rèn toàn bộ cứ tăng mỗi 10 cấp thì Đại Sư Rèn tăng 1 cấp, tăng % thuộc tính cả 4 trang bị và kích hoạt thuộc tính thêm mới cho lần lượt từng trang bị.

- Reset: tiêu hao KC để cài lại Rèn trang bị của phái. Trả lại toàn bộ Tinh Hoa Rèn và Sách KN Rèn Trang Bị, nhưng không trả lại Vàng; toàn bộ trang bị của phái đó trở về trạng thái chưa Rèn.


Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN 3Q] TÍNH NĂNG - RÈN

RÈN

- Điều kiện mở: Đạt Lv100.
- Tham gia: Vào biểu tượng Thêm >> 

- Rèn trang bị phân thành 6 phái.

- Mỗi phái, Rèn lần lượt cả 4 trang bị giúp tăng điểm thuộc tính. 4 trang bị rèn cùng cấp thì cấp Rèn tăng 1 cấp, max 100 cấp.

- Rèn cần tiêu hao Tinh Hoa Rèn và Vàng. Tinh Hoa Rèn nhận tại phó bản Chính tuyến-Địa ngục.
- Rèn đến cấp 25-50-75-100 cần thêm Sách KN Rèn Trang Bị. Sách KN Rèn Trang Bị nhận tại phó bản Chính tuyến-Địa ngục, mua ở shop Công chương.
- Đại Sư Rèn: Rèn toàn bộ cứ tăng mỗi 10 cấp thì Đại Sư Rèn tăng 1 cấp, tăng % thuộc tính cả 4 trang bị và kích hoạt thuộc tính thêm mới cho lần lượt từng trang bị.

- Reset: tiêu hao KC để cài lại Rèn trang bị của phái. Trả lại toàn bộ Tinh Hoa Rèn và Sách KN Rèn Trang Bị, nhưng không trả lại Vàng; toàn bộ trang bị của phái đó trở về trạng thái chưa Rèn.


Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN