< [TOÀN DÂN 3Q] TÍNH NĂNG - THÀNH TỰU

THÀNH TỰU

- Điều kiện mở: Đạt Lv8 và vượt ải Chính tuyến 2-4.
- Tham gia: Vào biểu tượng 

- Gồm các mục tiêu yêu cầu hoàn thành số lần tham gia các tính năng, hoạt động trong game.

- Thành tựu gồm 8 loại: Tổng, Thu, Trưởng thành, Chiến, Đấu trường, Quân đoàn, Quốc sự, Kỳ tích.
- Mỗi loại Thành tựu gồm nhiều mục tiêu, mỗi mục tiêu có nhiều nhiệm vụ khác nhau.

- Hoàn thành tiến độ của các nhiệm vụ nhận thưởng phong phú.


Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN 3Q] TÍNH NĂNG - THÀNH TỰU

THÀNH TỰU

- Điều kiện mở: Đạt Lv8 và vượt ải Chính tuyến 2-4.
- Tham gia: Vào biểu tượng 

- Gồm các mục tiêu yêu cầu hoàn thành số lần tham gia các tính năng, hoạt động trong game.

- Thành tựu gồm 8 loại: Tổng, Thu, Trưởng thành, Chiến, Đấu trường, Quân đoàn, Quốc sự, Kỳ tích.
- Mỗi loại Thành tựu gồm nhiều mục tiêu, mỗi mục tiêu có nhiều nhiệm vụ khác nhau.

- Hoàn thành tiến độ của các nhiệm vụ nhận thưởng phong phú.


Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN