< [TOÀN DÂN 3Q] TÍNH NĂNG - HÓA THẦN

HÓA THẦN

► Tham gia: vào biểu tượng 

► Điều kiện:

• Cấp tướng: Lv120

• Cấp CS: đạt CS3

• Phẩm tướng: đạt Cam +3

• Cấp Sao: đạt 25 sao

• Cấp Bồi dưỡng: max

• Cấp kỹ năng: max

►Hướng dẫn:

- Tiêu hao Đá Thần và Đá CS Thần để Hóa thần cho tướng.

- Sau khi Hóa thần:

• Cấp tướng reset lại CS0 Lv1

• Cấp kỹ năng reset lại Lv1

• Phẩm chất trắng

• 3 vị trí khảm đá

• Mặc đồ các cấp

• Giữ nguyên cấp sao

- Tướng đã Hóa thần có thêm các hiệu quả sau:

• Thuộc tính cơ bản, cấp trưởng thành và bồi dưỡng tăng 600%

• Mở khóa cấp kỹ năng lên Lv13

• Thêm 1 kỹ năng bị động mới

- Thần Tướng tiến giới tăng phẩm cần tiêu hao thêm Vàng + Đá tiến cấp/Đá Vạn Năng + Đá Thần + Đá CS Thần.

- Thần Tướng không thể Chuyển sinh, Cường hóa, Truyền thừa.

- Tướng và Thần tướng cùng loại có thể cùng nhau ra trận.

¤Lưu ý: Tướng và Thần tướng cùng loại chỉ khiêu chiến chung 1 Liệt truyện. Vd: Quan Vũ và [Thần] Quan Vũ chỉ quét Liệt truyện Quan Vũ.

- Phiên bản này có thể Hóa thần các tướng: [Thần] Quan Vũ, [Thần] Chu Du, [Thần] Hạ Hầu Đôn, [Thần] Tả Từ.

TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN 3Q] TÍNH NĂNG - HÓA THẦN

HÓA THẦN

► Tham gia: vào biểu tượng 

► Điều kiện:

• Cấp tướng: Lv120

• Cấp CS: đạt CS3

• Phẩm tướng: đạt Cam +3

• Cấp Sao: đạt 25 sao

• Cấp Bồi dưỡng: max

• Cấp kỹ năng: max

►Hướng dẫn:

- Tiêu hao Đá Thần và Đá CS Thần để Hóa thần cho tướng.

- Sau khi Hóa thần:

• Cấp tướng reset lại CS0 Lv1

• Cấp kỹ năng reset lại Lv1

• Phẩm chất trắng

• 3 vị trí khảm đá

• Mặc đồ các cấp

• Giữ nguyên cấp sao

- Tướng đã Hóa thần có thêm các hiệu quả sau:

• Thuộc tính cơ bản, cấp trưởng thành và bồi dưỡng tăng 600%

• Mở khóa cấp kỹ năng lên Lv13

• Thêm 1 kỹ năng bị động mới

- Thần Tướng tiến giới tăng phẩm cần tiêu hao thêm Vàng + Đá tiến cấp/Đá Vạn Năng + Đá Thần + Đá CS Thần.

- Thần Tướng không thể Chuyển sinh, Cường hóa, Truyền thừa.

- Tướng và Thần tướng cùng loại có thể cùng nhau ra trận.

¤Lưu ý: Tướng và Thần tướng cùng loại chỉ khiêu chiến chung 1 Liệt truyện. Vd: Quan Vũ và [Thần] Quan Vũ chỉ quét Liệt truyện Quan Vũ.

- Phiên bản này có thể Hóa thần các tướng: [Thần] Quan Vũ, [Thần] Chu Du, [Thần] Hạ Hầu Đôn, [Thần] Tả Từ.

TIN LIÊN QUAN