< [TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - THƯỞNG TIÊN PHONG

THƯỞNG TIÊN PHONG

- Tham gia: Vào biểu tượng >> chọn Thưởng Tiên Phong.
- Thời gian diễn ra: Từ ngày mở server.

- Nội dung: Vượt ải Chính tuyến chỉ định, toàn server nhận Quà Toàn Dân, người đầu tiên của Phe vượt qua mỗi ải được nhận Quà Diệt Đầu.
- Phần thưởng:

* Lưu ý: Thưởng Tiên Phong dựa theo phe, nhân vật phe nào thì nhận thưởng Quà Diệt Đầu riêng theo phe đó.
 

Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - THƯỞNG TIÊN PHONG

THƯỞNG TIÊN PHONG

- Tham gia: Vào biểu tượng >> chọn Thưởng Tiên Phong.
- Thời gian diễn ra: Từ ngày mở server.

- Nội dung: Vượt ải Chính tuyến chỉ định, toàn server nhận Quà Toàn Dân, người đầu tiên của Phe vượt qua mỗi ải được nhận Quà Diệt Đầu.
- Phần thưởng:

* Lưu ý: Thưởng Tiên Phong dựa theo phe, nhân vật phe nào thì nhận thưởng Quà Diệt Đầu riêng theo phe đó.
 

Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN