< [TOÀN DÂN 3Q] CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG NĂM MỚI 2021

CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG NĂM MỚI 2021

Mừng năm mới vui vẻ, Tiểu Kiều xin gửi đến các Chúa công các sự kiện sau:

1. TẶNG QUÀ ALL SERVER

Phần quà sẽ được phát tự động vào lúc 00:00 ngày 01/01/2021, gồm:

• Mảnh Vạn Năng x20
• Mảnh Tr.bị x100
• Trứng Trắng x1
• Vàng x10.000.000

¤Lưu ý: Các tài khoản tạo sau thời gian gửi thư toàn server không thể nhận quà.

 

2. NẠP ĐƠN

- Tham gia: vào biểu tượng   → chọn Nạp Đơn

- Thời gian diễn ra: Từ 0h ngày 01/01 - 23h59 ngày 03/01

- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, tất cả các mốc Nạp Đơn đều giảm giá 50%.

 

3. TÍCH NẠP

- Tham gia: vào biểu tượng   → chọn Tích Nạp

- Thời gian diễn ra: Từ 0h ngày 01/01 - 23h59 ngày 03/01

- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, tất cả các mốc Tích Nạp đều giảm giá 50%.

¤Lưu ý: Tích Tiêu không giảm.

 

4. NẠP PHẢN LỢI

- Tham gia: vào biểu tượng   → chọn Phản Lợi

- Thời gian diễn ra: Từ 0h ngày 01/01 - 23h59 ngày 03/01

- Nội dung:

• Mỗi lần nạp KC bất kỳ và tiêu 2000 KC sẽ nhận được thưởng phản lợi KC.
• Số lần phản lợi lớn nhất: nhận thưởng tối đa 2 lần, lần 1 nhận 50% KC đã nạp (lần đầu), lần 2 nhận 100% KC đã nạp (lần sau).

• Ví dụ: Chúa công có thể chọn nạp bằng 1 trong 2 cách sau:

♦ Cách A:
- Bước 1: Lần đầu tiêu 2000 KC và nạp 1000 KC >> nhận thưởng (50%)= 500 KC.
- Bước 2: Lần sau tiêu 2000 KC và nạp 2000 KC >> nhận thưởng (100%)= 2000 KC.

♦ Cách B:
- Bước 1: Tiêu 1 lần cộng dồn 4000 KC.
- Bước 2: Nạp lần đầu 1000 KC, nạp tiếp 2000 KC.
- Bước 3: nhận thưởng (150%) = 2500 KC.

¤ Lưu ý:
+ Có thể tiêu cộng dồn 1 lần 4000 KC đều sẽ tính cho lần 1 và 2. Nhưng nạp KC bất kỳ phải nạp 2 lần tương ứng với 2 lần nhận phản lợi.
+ Số lần phản lợi là tối đa 2 lần (lần đầu 50% và lần sau 100%). Nếu tiếp tục tiêu trên 4000 KC, tư cách nhận thưởng hiện tại sẽ tiếp tục tăng số lần nhưng không thể tiếp tục nhận thưởng nữa.

 

Chúc các Chúa Công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN 3Q] CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG NĂM MỚI 2021

CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG NĂM MỚI 2021

Mừng năm mới vui vẻ, Tiểu Kiều xin gửi đến các Chúa công các sự kiện sau:

1. TẶNG QUÀ ALL SERVER

Phần quà sẽ được phát tự động vào lúc 00:00 ngày 01/01/2021, gồm:

• Mảnh Vạn Năng x20
• Mảnh Tr.bị x100
• Trứng Trắng x1
• Vàng x10.000.000

¤Lưu ý: Các tài khoản tạo sau thời gian gửi thư toàn server không thể nhận quà.

 

2. NẠP ĐƠN

- Tham gia: vào biểu tượng   → chọn Nạp Đơn

- Thời gian diễn ra: Từ 0h ngày 01/01 - 23h59 ngày 03/01

- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, tất cả các mốc Nạp Đơn đều giảm giá 50%.

 

3. TÍCH NẠP

- Tham gia: vào biểu tượng   → chọn Tích Nạp

- Thời gian diễn ra: Từ 0h ngày 01/01 - 23h59 ngày 03/01

- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, tất cả các mốc Tích Nạp đều giảm giá 50%.

¤Lưu ý: Tích Tiêu không giảm.

 

4. NẠP PHẢN LỢI

- Tham gia: vào biểu tượng   → chọn Phản Lợi

- Thời gian diễn ra: Từ 0h ngày 01/01 - 23h59 ngày 03/01

- Nội dung:

• Mỗi lần nạp KC bất kỳ và tiêu 2000 KC sẽ nhận được thưởng phản lợi KC.
• Số lần phản lợi lớn nhất: nhận thưởng tối đa 2 lần, lần 1 nhận 50% KC đã nạp (lần đầu), lần 2 nhận 100% KC đã nạp (lần sau).

• Ví dụ: Chúa công có thể chọn nạp bằng 1 trong 2 cách sau:

♦ Cách A:
- Bước 1: Lần đầu tiêu 2000 KC và nạp 1000 KC >> nhận thưởng (50%)= 500 KC.
- Bước 2: Lần sau tiêu 2000 KC và nạp 2000 KC >> nhận thưởng (100%)= 2000 KC.

♦ Cách B:
- Bước 1: Tiêu 1 lần cộng dồn 4000 KC.
- Bước 2: Nạp lần đầu 1000 KC, nạp tiếp 2000 KC.
- Bước 3: nhận thưởng (150%) = 2500 KC.

¤ Lưu ý:
+ Có thể tiêu cộng dồn 1 lần 4000 KC đều sẽ tính cho lần 1 và 2. Nhưng nạp KC bất kỳ phải nạp 2 lần tương ứng với 2 lần nhận phản lợi.
+ Số lần phản lợi là tối đa 2 lần (lần đầu 50% và lần sau 100%). Nếu tiếp tục tiêu trên 4000 KC, tư cách nhận thưởng hiện tại sẽ tiếp tục tăng số lần nhưng không thể tiếp tục nhận thưởng nữa.

 

Chúc các Chúa Công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN