< [TOÀN DÂN TQ] CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 06/09 - 12/09
Chuỗi sự kiện tuần này diễn ra từ 00h00 ngày 06/09 - 23h59 ngày 12/09 trên toàn server gồm:
1. Nạp Đơn: từ 00h00 ngày ngày 06/09 - 23h59 ngày 12/09. 0h hằng ngày reset mốc nạp.
2. Tích Nạp: từ 00h00 ngày ngày 06/09 - 23h59 ngày 12/09. 0h hằng ngày reset mốc nạp.
3. Tích Tiêu: từ 00h00 ngàyngày 06/09 - 23h59 ngày 12/09. 0h hằng ngày reset mốc tiêu.
4. Quà Ngày: từ 00h00 ngày ngày 06/09 - 23h59 ngày 12/09.
5. Tích Lũy (Mục Tiêu):
   - Hộ Tống : từ 00h00 ngày 06/09 - 23h59 ngày 07/09.
   - Cướp Tiêu: từ 00h00 ngày 08/09 - 23h59 ngày 09/09.
   - Khiêu Chiến Boss: từ 00h00 ngày 10/09 - 23h59 ngày 12/09.
6. TOP Nạp: từ 00h00 ngày 10/09 - 23h59 ngày 12/09.
7. Thần Tướng: từ 00h00 ngày 10/09 - 23h59 ngày 12/09.
8. Mua Theo Giờ: từ 00h00 - 23h59 ngày 08/09.
9. Đổi Vật Phẩm: từ 00h00 ngày 06/09 - 23h59 ngày 12/09.
10. Phản Lợi Outgame: từ 00h00 ngày 06/09 - 23h59 ngày 12/09. Mỗi ngày người chơi sử dụng 400 YCoin sẽ nhận được quà gửi vào ngày hôm sau.
*Lưu ý: Số YCoin sử dụng chỉ tính trong ngày (CÓ CỘNG DỒN), qua ngày mới sẽ reset và tính lại từ đầu.
Phần quà
Đá Vạn Năng x100 hoặc Đá Thần x20
Tinh Túc x1,000,000
Kim Cương x5,000
TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN TQ] CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 06/09 - 12/09
Chuỗi sự kiện tuần này diễn ra từ 00h00 ngày 06/09 - 23h59 ngày 12/09 trên toàn server gồm:
1. Nạp Đơn: từ 00h00 ngày ngày 06/09 - 23h59 ngày 12/09. 0h hằng ngày reset mốc nạp.
2. Tích Nạp: từ 00h00 ngày ngày 06/09 - 23h59 ngày 12/09. 0h hằng ngày reset mốc nạp.
3. Tích Tiêu: từ 00h00 ngàyngày 06/09 - 23h59 ngày 12/09. 0h hằng ngày reset mốc tiêu.
4. Quà Ngày: từ 00h00 ngày ngày 06/09 - 23h59 ngày 12/09.
5. Tích Lũy (Mục Tiêu):
   - Hộ Tống : từ 00h00 ngày 06/09 - 23h59 ngày 07/09.
   - Cướp Tiêu: từ 00h00 ngày 08/09 - 23h59 ngày 09/09.
   - Khiêu Chiến Boss: từ 00h00 ngày 10/09 - 23h59 ngày 12/09.
6. TOP Nạp: từ 00h00 ngày 10/09 - 23h59 ngày 12/09.
7. Thần Tướng: từ 00h00 ngày 10/09 - 23h59 ngày 12/09.
8. Mua Theo Giờ: từ 00h00 - 23h59 ngày 08/09.
9. Đổi Vật Phẩm: từ 00h00 ngày 06/09 - 23h59 ngày 12/09.
10. Phản Lợi Outgame: từ 00h00 ngày 06/09 - 23h59 ngày 12/09. Mỗi ngày người chơi sử dụng 400 YCoin sẽ nhận được quà gửi vào ngày hôm sau.
*Lưu ý: Số YCoin sử dụng chỉ tính trong ngày (CÓ CỘNG DỒN), qua ngày mới sẽ reset và tính lại từ đầu.
Phần quà
Đá Vạn Năng x100 hoặc Đá Thần x20
Tinh Túc x1,000,000
Kim Cương x5,000
TIN LIÊN QUAN