< [TOÀN DÂN TQ] CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 04/10 - 10/10
Chuỗi sự kiện tuần này diễn ra từ 00h00 ngày 04/10 - 23h59 ngày 10/10 trên toàn server gồm:
1. Nạp Đơn: từ 00h00 ngày 04/10 - 23h59 ngày 10/10. 0h hằng ngày reset mốc nạp.
2. Tích Nạp: từ 00h00 ngày 04/10 - 23h59 ngày 10/10. 0h hằng ngày reset mốc nạp.
3. Tích Tiêu: từ 00h00 ngày 04/10 - 23h59 ngày 10/10. 0h hằng ngày reset mốc tiêu.
4. Quà Ngày: từ 00h00 ngày 04/10 - 23h59 ngày 10/10.
5. Tích Lũy (Mục Tiêu):
   - Rút Thẻ (Chiêu Mộ Tướng) : từ 00h00 ngày 04/10 - 23h59 ngày 05/10.
   - Vượt Ải Chính Tuyến: từ 00h00 ngày 06/10 - 23h59 ngày 07/10.
   - Mua Thể Lực: từ 00h00 ngày 08/10 - 23h59 ngày 10/10.
6. TOP Nạp: từ 00h00 ngày 08/10 - 23h59 ngày 10/10.
7. Thần Tướng: từ 00h00 ngày 08/10 - 23h59 ngày 10/10.
8. Mua Theo Giờ: từ 00h00 - 23h59 ngày 06/10.
9. Đổi Vật Phẩm: từ 00h00 ngày 04/10 - 23h59 ngày 10/10.
10. Phản Lợi Outgame: từ 00h00 04/10 - 23h59 ngày 10/10. Mỗi ngày người chơi sử dụng 400 YCoin sẽ nhận được quà gửi vào ngày hôm sau.
*Lưu ý: Số YCoin sử dụng chỉ tính trong ngày (CÓ CỘNG DỒN), qua ngày mới sẽ reset và tính lại từ đầu.
Phần quà
Trứng Vàng x7
Trứng Trắng x10
Nước Mắt x100,000

 

 

TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN TQ] CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 04/10 - 10/10
Chuỗi sự kiện tuần này diễn ra từ 00h00 ngày 04/10 - 23h59 ngày 10/10 trên toàn server gồm:
1. Nạp Đơn: từ 00h00 ngày 04/10 - 23h59 ngày 10/10. 0h hằng ngày reset mốc nạp.
2. Tích Nạp: từ 00h00 ngày 04/10 - 23h59 ngày 10/10. 0h hằng ngày reset mốc nạp.
3. Tích Tiêu: từ 00h00 ngày 04/10 - 23h59 ngày 10/10. 0h hằng ngày reset mốc tiêu.
4. Quà Ngày: từ 00h00 ngày 04/10 - 23h59 ngày 10/10.
5. Tích Lũy (Mục Tiêu):
   - Rút Thẻ (Chiêu Mộ Tướng) : từ 00h00 ngày 04/10 - 23h59 ngày 05/10.
   - Vượt Ải Chính Tuyến: từ 00h00 ngày 06/10 - 23h59 ngày 07/10.
   - Mua Thể Lực: từ 00h00 ngày 08/10 - 23h59 ngày 10/10.
6. TOP Nạp: từ 00h00 ngày 08/10 - 23h59 ngày 10/10.
7. Thần Tướng: từ 00h00 ngày 08/10 - 23h59 ngày 10/10.
8. Mua Theo Giờ: từ 00h00 - 23h59 ngày 06/10.
9. Đổi Vật Phẩm: từ 00h00 ngày 04/10 - 23h59 ngày 10/10.
10. Phản Lợi Outgame: từ 00h00 04/10 - 23h59 ngày 10/10. Mỗi ngày người chơi sử dụng 400 YCoin sẽ nhận được quà gửi vào ngày hôm sau.
*Lưu ý: Số YCoin sử dụng chỉ tính trong ngày (CÓ CỘNG DỒN), qua ngày mới sẽ reset và tính lại từ đầu.
Phần quà
Trứng Vàng x7
Trứng Trắng x10
Nước Mắt x100,000

 

 

TIN LIÊN QUAN