< [TOÀN DÂN TQ] CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 08/11 - 14/11
Chuỗi sự kiện tuần này diễn ra từ 00h00 ngày 08/11 - 23h59 ngày 14/11 trên toàn server gồm:
1. Tranh Bá:
- Thời gian diễn ra: 12:00 ngày 09/11 - 23h59 ngày 14/11
- Phạm vi: 
CỤM 1 S1-S99
CỤM 2 S100-S111
CỤM 3 S112-S117


- Quy tắc: Xem thêm quy tắc Quốc chiến và Tranh Bá Kinh Châu tại đây.

2. Nạp Đơn: từ 00h00 ngày 08/11 - 23h59 ngày 14/11 . 0h hằng ngày reset mốc nạp.
3. Tích Nạp:  từ 00h00 ngày 08/11 - 23h59 ngày 14/11 . 0h hằng ngày reset mốc nạp.
4. Tích Tiêu:  từ 00h00 ngày 08/11 - 23h59 ngày 14/11 . 0h hằng ngày reset mốc tiêu.
5. Quà Ngày:  từ 00h00 ngày 08/11 - 23h59 ngày 14/11.
6. Đổi Vật Phẩm: từ 00h00 ngày 08/11 - 23h59 ngày 14/11 .
7. Tích Lũy (Mục Tiêu):
   - KC Đấu Hạng: từ 00h00 ngày 08/11 - 23h59 ngày 09/11.
   - Tiêu Hao Quân Lương: từ 00h00 ngày 10/11 - 23h59 ngày 11/11.
   - Chiến Dịch & Chiêu Tài: từ 00h00 ngày 12/11 - 23h59 ngày 14/11.
8. Mua Theo Giờ: từ 00h00 - 23h59 ngày 10/11.
9. TOP Nạp: từ 00h00 ngày 12/11 - 23h59 ngày 14/11.
 
TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN TQ] CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 08/11 - 14/11
Chuỗi sự kiện tuần này diễn ra từ 00h00 ngày 08/11 - 23h59 ngày 14/11 trên toàn server gồm:
1. Tranh Bá:
- Thời gian diễn ra: 12:00 ngày 09/11 - 23h59 ngày 14/11
- Phạm vi: 
CỤM 1 S1-S99
CỤM 2 S100-S111
CỤM 3 S112-S117


- Quy tắc: Xem thêm quy tắc Quốc chiến và Tranh Bá Kinh Châu tại đây.

2. Nạp Đơn: từ 00h00 ngày 08/11 - 23h59 ngày 14/11 . 0h hằng ngày reset mốc nạp.
3. Tích Nạp:  từ 00h00 ngày 08/11 - 23h59 ngày 14/11 . 0h hằng ngày reset mốc nạp.
4. Tích Tiêu:  từ 00h00 ngày 08/11 - 23h59 ngày 14/11 . 0h hằng ngày reset mốc tiêu.
5. Quà Ngày:  từ 00h00 ngày 08/11 - 23h59 ngày 14/11.
6. Đổi Vật Phẩm: từ 00h00 ngày 08/11 - 23h59 ngày 14/11 .
7. Tích Lũy (Mục Tiêu):
   - KC Đấu Hạng: từ 00h00 ngày 08/11 - 23h59 ngày 09/11.
   - Tiêu Hao Quân Lương: từ 00h00 ngày 10/11 - 23h59 ngày 11/11.
   - Chiến Dịch & Chiêu Tài: từ 00h00 ngày 12/11 - 23h59 ngày 14/11.
8. Mua Theo Giờ: từ 00h00 - 23h59 ngày 10/11.
9. TOP Nạp: từ 00h00 ngày 12/11 - 23h59 ngày 14/11.
 
TIN LIÊN QUAN