< [TOÀN DÂN TQ] CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 22/11 - 28/11

Chuỗi sự kiện tuần này diễn ra từ 00h00 ngày 22/11 - 23h59 ngày 28/11 trên toàn server gồm:

1. Nạp Đơn: từ 00h00 ngày 22/11 - 23h59 ngày 28/11. 0h hằng ngày reset mốc nạp.

2. Tích Nạp: từ 00h00 ngày 22/11 - 23h59 ngày 28/11. 0h hằng ngày reset mốc nạp.
3. Tích Tiêu: từ 00h00 ngày 22/11 - 23h59 ngày 28/11. 0h hằng ngày reset mốc tiêu.
4. Quà Ngày: từ 00h00 ngày 22/11 - 23h59 ngày 28/11.
5. TOP Nạp: từ 00h00 ngày 26/11 - 23h59 ngày 28/11.

- Phạm Vi Diễn Ra : S1-S120

- Yêu cầu sử dụng YCoin không thay đổi.

- Phần quà sẽ được thay đổi
1. Nước Mắt
2. Rương Hồn Thạch Lv1-Lv7 Bền-Né.

 


6. Thần Tướng: từ 00h00 ngày 26/11 - 23h59 ngày 28/11.

- Phần quà được thay đổi ở các mốc nhận thưởng.

- Tăng số lượng nước mắt nhận được khi tranh hạng lên nhân 2.
7. Mua Theo Giờ: từ 00h00 - 23h59 ngày 24/11.
8. Đổi Vật Phẩm: từ 00h00 ngày 22/11 - 23h59 ngày 28/11

- Phạm Vi : S1-S120

- Giấy Nợ có thể kiếm được từ việc quét map Chính Tuyến hoặc vào Đổi Vật Phẩm để mua.

- Giấy Nợ có thể bán lấy Vàng, Vàng nhận được nhiều hay ít dựa vào Nội Chính + 3 thẻ phúc lợi Tuần, Tháng, Vĩnh Viễn.

 

 

9. TOP Tiêu: Diễn ra vào 2 lần

Lần 1: từ 00h00 ngày 23/11 - 23h59 ngày 24/11

Lần 2: từ 00h00 ngày 25/11 - 23h59 ngày 26/11

 

 

 

10. Tăng Lượt Công Sự Kiện Tuần Hoàn: từ 00h00 ngày 22/11 - 23h59 ngày 28/11. 

- Phạm Vi Diễn Ra : S1-S121

- Tăng lượt tham gia các hoạt động hằng ngày ở mục Xuất Chinh.

 

 

11. Đăng Nhập Mỗi Ngày: từ 00h00 ngày 22/11 - 23h59 ngày 28/11

- Phạm Vi : S1-S120

- Chúa Công dăng nhập mỗi ngày để báo danh nhận quà.

 

12. Vòng Quay Vật Phẩm : từ 00h00 ngày 22/11 - 23h59 ngày 28/11.

13. Phản Lợi Đặc Biệt : từ 00h00 ngày 22/11 - 23h59 ngày 28/11.

14. Tranh Bá: từ 00h00 ngày 23/11 - 23h59 ngày 28/11.

15. Tích Lũy (Mục Tiêu):
   - MT SN 1: từ 00h00 ngày 22/11 - 23h59 ngày 23/11.
   - MT SN 2: từ 00h00 ngày 24/11 - 23h59 ngày 25/11.
   - MT SN T-CN I: từ 00h00 ngày 26/11 - 23h59 ngày 28/11.
TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN TQ] CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 22/11 - 28/11

Chuỗi sự kiện tuần này diễn ra từ 00h00 ngày 22/11 - 23h59 ngày 28/11 trên toàn server gồm:

1. Nạp Đơn: từ 00h00 ngày 22/11 - 23h59 ngày 28/11. 0h hằng ngày reset mốc nạp.

2. Tích Nạp: từ 00h00 ngày 22/11 - 23h59 ngày 28/11. 0h hằng ngày reset mốc nạp.
3. Tích Tiêu: từ 00h00 ngày 22/11 - 23h59 ngày 28/11. 0h hằng ngày reset mốc tiêu.
4. Quà Ngày: từ 00h00 ngày 22/11 - 23h59 ngày 28/11.
5. TOP Nạp: từ 00h00 ngày 26/11 - 23h59 ngày 28/11.

- Phạm Vi Diễn Ra : S1-S120

- Yêu cầu sử dụng YCoin không thay đổi.

- Phần quà sẽ được thay đổi
1. Nước Mắt
2. Rương Hồn Thạch Lv1-Lv7 Bền-Né.

 


6. Thần Tướng: từ 00h00 ngày 26/11 - 23h59 ngày 28/11.

- Phần quà được thay đổi ở các mốc nhận thưởng.

- Tăng số lượng nước mắt nhận được khi tranh hạng lên nhân 2.
7. Mua Theo Giờ: từ 00h00 - 23h59 ngày 24/11.
8. Đổi Vật Phẩm: từ 00h00 ngày 22/11 - 23h59 ngày 28/11

- Phạm Vi : S1-S120

- Giấy Nợ có thể kiếm được từ việc quét map Chính Tuyến hoặc vào Đổi Vật Phẩm để mua.

- Giấy Nợ có thể bán lấy Vàng, Vàng nhận được nhiều hay ít dựa vào Nội Chính + 3 thẻ phúc lợi Tuần, Tháng, Vĩnh Viễn.

 

 

9. TOP Tiêu: Diễn ra vào 2 lần

Lần 1: từ 00h00 ngày 23/11 - 23h59 ngày 24/11

Lần 2: từ 00h00 ngày 25/11 - 23h59 ngày 26/11

 

 

 

10. Tăng Lượt Công Sự Kiện Tuần Hoàn: từ 00h00 ngày 22/11 - 23h59 ngày 28/11. 

- Phạm Vi Diễn Ra : S1-S121

- Tăng lượt tham gia các hoạt động hằng ngày ở mục Xuất Chinh.

 

 

11. Đăng Nhập Mỗi Ngày: từ 00h00 ngày 22/11 - 23h59 ngày 28/11

- Phạm Vi : S1-S120

- Chúa Công dăng nhập mỗi ngày để báo danh nhận quà.

 

12. Vòng Quay Vật Phẩm : từ 00h00 ngày 22/11 - 23h59 ngày 28/11.

13. Phản Lợi Đặc Biệt : từ 00h00 ngày 22/11 - 23h59 ngày 28/11.

14. Tranh Bá: từ 00h00 ngày 23/11 - 23h59 ngày 28/11.

15. Tích Lũy (Mục Tiêu):
   - MT SN 1: từ 00h00 ngày 22/11 - 23h59 ngày 23/11.
   - MT SN 2: từ 00h00 ngày 24/11 - 23h59 ngày 25/11.
   - MT SN T-CN I: từ 00h00 ngày 26/11 - 23h59 ngày 28/11.
TIN LIÊN QUAN